نمودار طرح توسعه فراگیر سیستم HSE در سال 98

نمودار طرح توسعه فراگیر سیستم HSE در سال 98

نمودار طرح توسعه فراگیر سیستم HSE ، مطابق با مدل نشان تعالی سلامت،ایمنی و محیط زیست HSE در سال 98 طی روزهای آتی شیوه نامه ثبت نام در ارزیابی سومین دوره جشنواره نشان تعالی سلامت،ایمنی و محیط زیست HSE به طور رسمی منتشر و اطلاع رسانی خواهد شد.