اطلاعیه

هزینه ارزیابی مناطق 22 گانه شهرداری تهران رایگان خواهد بود.

بنا به دستور معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری، امور شورا و مدیریت منابع انسانی شهرداری تهران، کلیه مناطق 22 گانه استان تهران نیازی به پرداخت هزینه نداشته و ارزیابی به صورت رایگان انجام خواهد شد.